main img main img main img main img main img main img main img main img

Βεβαίωση για προϋφιστάμενο κτίσμα


Συνημμένα δικαιολογητικά
:

  1. Τρεις φωτογραφίες που να απεικονίζουν τις όψεις του κτίσματος.
  2. Δύο Υ. Δ. του Ν. 1599/86 από μάρτυρες μεγάλης ηλικίας ή μη συγγενικά πρόσωπα.
  3. Επιβεβαίωση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του ομώνυμου Δ.Δ για το αληθές του περιεχομένου (πάνω στην αίτηση και στις Υ.Δ των μαρτύρων).
  4. Τίτλος ιδιοκτησίας.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου