main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

 

 

ΑΔΑ: ΩΠΤ0465ΧΘ7-ΠΚΣ  το έγγραφο έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια. 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου