main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 27η τακτική συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις 05 ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 17.00, στην έδρα του ∆ήµου

copyright © Δήμος Χερσονήσου