main img main img main img main img main img main img main img main img

Ορισμός Δημοτικού Ταμία, ελεγκτών εσόδων – εξόδων και εισπρακτόρων, ορισμός αρμοδίων εκπροσώπων του Δήμου σε σχέση με τραπεζικά ιδρύματα και άλλες υπηρεσίες

copyright © Δήμος Χερσονήσου