main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ.Ανώπολης»,

Ο Δήμος Χερσονήσου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ.Ανώπολης»,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η Δημοπρασία θα γίνει την 29 η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην Υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, Τ.Κ 70014) με ευθύνη του προσφέροντος, το αργότερο 20PROC007807527 2020-12-09 ΑΔΑ: ΨΨ85ΩΗΜ-Η0Η Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Date: 2020.12.09 13:01:46 EET Reason: Location: Athens μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου