main img main img main img main img main img main img main img main img

Δικαιολογητικά για διανοίξεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για διανοίξεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένων
  2. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων της πράξης εφαρμογής με σημειωμένο το τμήμα προς διάνοιξη.
  3. Πιστοποιητικό μεταγραφής των τελικών ιδιοκτησιών από το Υποθηκοφυλακείο (στις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής) ή δηλωτικό ρυμοτομίας (στις ακύρωτες πράξεις εφαρμογής)
  4. Αν από την παράγραφο 2 προκύπτει ότι ο Δήμος οφείλει στον ιδιοκτήτη(τες) αποζημίωση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη-των ότι επιτρέπει τη διάνοιξη πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης του.

copyright © Δήμος Χερσονήσου