main img main img main img main img main img main img main img main img

Υποβολή κτηνοτροφικών δηλώσεων

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο (στην Δημοτική Ενότητα που ανήκει) έως 31 Μαΐου του έτους:

  1. κτηνοτροφική δήλωση σε τέσσερα (04) αντίγραφα, συμπληρωμένα και ανυπόγραφα
  2. υπεύθυνη δήλωση σε τέσσερα (04) αντίγραφα, συμπληρωμένα και ανυπόγραφα στην οποία θα αναφέρονται το είδος και ο αριθμός των ζώων, ο αριθμός μητρώου, ο χώρος χειμερινής και θερινής βοσκής και τα ενώτια
  3. τέσσερις (04) φωτογραφίες
  4. ενημερωμένο το μητρώο εκμετάλλευσης του
  5. αστυνομικό δελτίο ταυτότητας

copyright © Δήμος Χερσονήσου