Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών δυο ατόμων για τις παραλίες που διαχειρίζεται η Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.