Πρόσκληση Δ/Σ σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής.

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην έδρα του δήμου [αίθουσα συvεδρείωv ΔΕΚΚ]
την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.ΟΟπμ , σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών
προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 64, 67 ι 74 του v. 3852/2010 (Α' 87) τηρώντας τα
προβλεπόμενα υγειοvομικ' 􀁙 ερί COVID 19

Παρακαλούντε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως προσέλθετε στην έδρα του δήμου [αίθουσα συvεδρείωv ΔΕΚΚ] την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.ΟΟπμ , σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 ι 74 του v. 3852/2010 (Α' 87) τηρώντας τα προβλεπόμενα υγειοvομικά μέτρα περί COVID 19