Πρόσκληση για την 01η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη συνεδρίαση την 07η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), σύμφωνα με την αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις, την αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω και σύμφωνα με την αριθμ. 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020 με θέμα «ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09.00 π.μ.

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 10.00 π.μ.

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών της Ο.Ε.: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: k.mandalaki@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (Τηλ: 2813404645), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

1. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου ως Δυνητικού Δικαιούχου Εταίρου, για την χρηματοδότησης των υποέργων «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Χερσονήσου» και «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Χερσονήσου», στην πρόταση που πρόκειται να υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο της α.π. 12143/29-11-2021 Πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950, ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) και τίτλο «βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

2. Άσκηση ή μη παρέμβασης επί της με απ 105/20-2-2020 έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της με αριθμό 81/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε επί αγωγής των 1. Αικατερίνης συζ. Ζαχ. Δαμιανάκη, το γένος Ηρακλή και Μαρίας Μουντράκη και 2. Παρασκευής συζ. Φραγκίσκου Δανελάκη, το γένος Νικολάου και Μαρίας Μουντράκη κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Χερσονήσου.

3. Περί εξέτασης αιτήματος του Μαρκάκη Τρυπάκη Γεωργίου για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4646/2019. Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου