Η πολιτική

Αυτή η πολιτική ισχύει για τις οντότητες και το προσωπικό του Δήμου Χερσονήσου (ΔΧ) και το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Χερσονήσου (ΤΠΕΗΔΔΧ), για όλα τα περιληφθέντα πρόσωπα ή οντότητες και όλα τα περιληφθέντα συστήματα σε όλες τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν στην υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών του.

Το πεδίο της πολιτικής ασφαλείας πληροφοριών περιλαμβάνει την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών.

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα στοιχεία, το υλικό, τις πληροφορίες, και τις πληροφορίες προσδιορισμού ταυτότητας (ΡΙΙ) και άλλες κατηγορίες προστατευμένων πληροφοριών με οποιαδήποτε μορφή (φυσικό, ηλεκτρονικό, προφορικό κ.λπ.) που ανήκει ή ελέγχεται από τον ΔΧ.

Αναλυτικότερα τις πολιτικές θα τις δείτε στα αρχεία που ακολουθούν.


Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

02/11/2020 10:43
Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης

Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης

02/11/2020 10:47
Πολιτική Καθαρού Γραφείου και Οθόνης

Πολιτική Καθαρού Γραφείου και Οθόνης

02/11/2020 11:11
Πολιτική Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας

Πολιτική Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας

02/11/2020 11:12
Πολιτική Κρυπτογραφικού Ελέγχου

Πολιτική Κρυπτογραφικού Ελέγχου

02/11/2020 11:16
Πολιτική Σχέσεων με Προμηθευτές

Πολιτική Σχέσεων με Προμηθευτές

02/11/2020 11:18
Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

02/11/2020 11:20
Πολιτική για Φορητές Συσκευές

Πολιτική για Φορητές Συσκευές

02/11/2020 11:21
Πολιτική Τηλεργασίας

Πολιτική Τηλεργασίας

02/11/2020 11:23
Πολιτική Ασφαλούς Ανάπτυξης

Πολιτική Ασφαλούς Ανάπτυξης

02/11/2020 11:26