Πεδίο

Αυτή η πολιτική ισχύει για τις οντότητες και το προσωπικό του Δήμου Χερσονήσου (ΔΧ) και το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Χερσονήσου (ΤΠΕΗΔΔΧ), για όλα τα περιληφθέντα πρόσωπα ή οντότητες και όλα τα περιληφθέντα συστήματα σε όλες τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν στην υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών του.

Το πεδίο της πολιτικής ασφαλείας πληροφοριών περιλαμβάνει την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών.

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα στοιχεία, το υλικό, τις πληροφορίες, και τις πληροφορίες προσδιορισμού ταυτότητας (ΡΙΙ) και άλλες κατηγορίες προστατευμένων πληροφοριών με οποιαδήποτε μορφή (φυσικό, ηλεκτρονικό, προφορικό κ.λπ.) που ανήκει ή ελέγχεται από τον ΔΧ.

Δήλωση Πολιτικής

Είναι η πολιτική εκείνων των πληροφοριών του ΔΧ, όπως καθορίζεται προηγουμένως, σε όλες τις μορφές του γραπτές, προφορικές, καταγραμμένες ηλεκτρονικά ή τυπωμένες, που θα προστατευθούν από την τυχαία ή σκόπιμη αναρμόδια χρήση, την τροποποίηση, την καταστροφή ή την κοινοποίηση σε όλο τον κύκλο ζωής τους από αναρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό χωρίς κατάλληλες και απαραίτητες άδειες. Αυτή η προστασία περιλαμβάνει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας στα δεδομένα, τις πληροφορίες, τον εξοπλισμό, και το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασης των σωστών πληροφοριών.

Ο ΔΧ είναι αρμόδιος για τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις πληροφορικής (ΙΤ) που μεγιστοποιούν τη φυσική και ηλεκτρονική ασφάλεια, παρέχουν την αιτιολογημένη προστασία για τα συστήματα πληροφορικής  (ΙΤ) από τις φυσικές ή άλλες καταστροφές, και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους κυβερνοαπειλής για τα δεδομένα και τα συστήματα του.

Ο ΔΧ είναι επίσης αρμόδιος για να παρέχει ένα εξελισσόμενο σύνολο υποδομής και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών που να ικανοποιούν τις κοινές, εξελισσόμενες ανάγκες όλων των εγκαταστάσεων και των οντοτήτων. Αυτό μπορεί να περιλάβει την εργολαβία για τις υπηρεσίες μέσω του σύννεφου πληροφορικής (cloud computing)  και τους εκτός φορέα παρόχους υπηρεσιών που προσφέρουν επιθυμητές και ασφαλείς υπηρεσίες στο προσωπικό του ΔΧ.

Όλες οι οντότητες και το προσωπικό του (ΔΧ) θα επεκτείνουν και θα χρησιμοποιήσουν τα συστήματα πληροφορικής (ΙΤ)  και τις υπηρεσίες με τρόπους που θα μετριάζουν τους κινδύνους κυβερνοαπειλής, θα μεγιστοποιούν τη φυσική ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, και θα ελαχιστοποιούν τους μη αποδεκτούς κινδύνους για τα συστήματα πληροφορικής και τα δεδομένα (data) από  φυσικές καταστροφές (συλλογικά, «κίνδυνοι κυβερνοαπειλής»).

α.      Ως αρχικό μέσο μείωσης και μετριασμού κινδύνων κυβερνοαπειλών στον  ΔΧ όσον αφορά τις οντότητες και το προσωπικό είναι το να χρησιμοποιούν τις ασφαλείς εγκαταστάσεις, την κοινή υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών και τις υπηρεσίες που παρέχονται για χρήση από τον ΔΧ για την επίτευξη της καθημερινής εργασίας τους.

β.      Στο σημείο που τα αρχικά μέσα μετριασμού κινδύνων κυβερνοαπειλών δεν επαρκούν για την εργασία των οντοτήτων και του προσωπικού, ως δευτερεύον μέσο είναι προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής που τεκμηριώσουν τυπικά το ρόλο, τις ευθύνες, και την τρέχουσα επαγρύπνησή τους για να μετριάσουν τους κινδύνους κυβερνοαπειλών προς το ΤΠΕΗΔΔΧ και τον Δήμο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Στόχοι ασφαλείας πληροφοριών

 • Να παρέχουν διοικητικές κατευθύνσεις και υποστήριξη στην ασφάλεια πληροφοριών σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τους σχετικούς νόμους και τους κανονισμούς.
 • Να θεσπίζουν το κατάλληλο διοικητικό πλαίσιο που θα δύναται να ελέγξει την εφαρμογή και τη λειτουργία της ασφαλείας πληροφοριών μέσα στον οργανισμό.
 • Να εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι και οι ανάδοχοι καταλαβαίνουν τις ευθύνες τους, είναι κατάλληλοι για τους ρόλους για τους οποίους εξετάζονται, γνωρίζουν και εκπληρώνουν τις ευθύνες τους στην ασφαλείας πληροφοριών.
 • Να προσδιορίσουν και να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού με τον καθορισμό των κατάλληλων ευθυνών προστασίας.
 • Να εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες προστατεύονται ανάλογα με τη σημασία που έχουν για τον οργανισμό.
 • Να εξασφαλίζουν σωστές και ασφαλείς διαδικασίες στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πληροφοριών.
 • Να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες προστατεύονται στα δίκτυα επικοινωνιών και στις υποστηρικτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας πληροφοριών.
 • Να εξασφαλίζουν την  προστασία των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού και των πληροφοριών που έχουν πρόσβαση οι προμηθευτές.
 • Η συνέχεια στην ασφάλεια πληροφοριών θα  πρέπει να είναι ενσωματωμένη στα συστήματα διαχείρισης της  επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισμού.
 • Να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών.
 • Να αποφεύγουν τις παραβιάσεις των νομικών, θεσμικών, ρυθμιστικών, ή συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριών και οποιωνδήποτε απαιτήσεων ασφάλειας.
 • Να εξασφαλίζουν ότι η ασφάλεια πληροφοριών εφαρμόζεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις οργανωτικές πολιτικές και διαδικασίες του οργανισμού.

Άλλες πολιτικές ασφαλείας πληροφοριών

Ο ΔΧ έχει επίσης αναθέσει στον Υπεύθυνα Ασφαλείας Πληροφοριών σύμφωνα με την Εκτίμηση Κινδύνου και στον βαθμό που απαιτείται να δημιουργήσει και να αναθεωρήσει τις ακόλουθες (όχι αποκλειστικά) πολιτικές ασφαλείας πληροφοριών:

 • Πολιτική κινητών συσκευών & τηλεργασίας
 • Πολιτική ελέγχου πρόσβασης
 • Πολιτική φυσικής πρόσβασης και περιβαλλοντικής ασφαλείας
 • Πολιτική συστήματος κρυπτογραφίας
 • Πολιτική καθαρού γραφείου και καθαρής οθόνης
 • Πολιτική αντιγράφων ασφαλείας.
 • Πολιτική μεταφοράς πληροφοριών
 • Πολιτική προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και διαχείριση ευπαθειών.
 • Πολιτική ασφαλούς ανάπτυξης λογισμικού
 • Πολιτική ασφαλείας πληροφοριών για  σχέσεις με προμηθευτές.
 • Πολιτική εμπιστευτικότητας

Υποχρέωση

Η ανώτατη διοίκηση του ΔΧ είναι αρμόδια και δεσμευμένη σε σχέση με τη ασφάλεια πληροφοριών μέσα στην οργάνωση:

 • για να διατυπώσει και να αναθεωρήσει αυτήν την πολιτική ασφαλείας πληροφοριών,
 • για να εγκρίνει και να αναθεωρήσει όλες τις διαδικασίες, τη δράση και τις ελλοχεύουσες πολιτικές που προκύπτουν από αυτήν την πολιτική,
 • για να παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις της ασφαλείας πληροφοριών του οργανισμού,
 • για να σε βελτιώνει συνεχώς το σύστημα διαχείρισης ασφαλείας πληροφοριών και
 • για να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις σε σχέση με την ασφάλεια πληροφοριών

Ορισμοί ασφαλείας πληροφοριών

Διαθεσιμότητα: Εξασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης πρόσβασης και της χρήσης των πληροφοριών.

Εμπιστευτικότητα: Διατήρηση των εξουσιοδοτημένων περιορισμών στην πρόσβαση πληροφοριών και την κοινοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των μέσων για την προστασία της προσωπικής ιδιωτικότητας και των πληροφορίων που της ανήκουν.

Πληροφορία: Οποιαδήποτε επικοινωνία ή αντιπροσώπευση της γνώσης όπως γεγονότα, δεδομένα, ή οι απόψεις με οποιαδήποτε μέσο ή μορφή, συμπεριλαμβανομένου κειμένου, αριθμητικών, γραφικών, χαρτογραφικών, αφηγηματικών, ή οπτικοακουστικών μέσων.

Ασφάλεια πληροφοριών: Η προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων πληροφοριών από την αναρμόδια πρόσβαση, χρήση, κοινοποίηση, διακοπή, τροποποίηση, ή καταστροφή προκειμένου να παρέχεται ανεμπόδιστα η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα.

Σύστημα πληροφοριών: Ένα διακριτό σύνολο πηγών πληροφορίας που οργανώνεται για τη συλλογή, την επεξεργασία, τη συντήρηση, τη χρήση, τη διανομή, τη διάδοση, ή τη διάθεση των πληροφοριών.

Κίνδυνος ασφάλειας πληροφοριών (Cyber Risk): Ο κίνδυνος για τις οργανωτικές διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής, των λειτουργιών, της εικόνας και της φήμης του οργανισμού), τα οργανωτικά προτερήματα (υλικά ή άυλα), τα άτομα, άλλοι οργανισμοί καθώς και το Κράτος εξαιτίας της δυνητικής αναρμόδιας πρόσβασης, χρήσης, κοινοποίησης, διάσπασης, τροποποίησης, ή της καταστροφή των πληροφοριών ή/και των συστημάτων πληροφοριών. (Βλέπε Κίνδυνος).

Ακεραιότητα: Η προστασία ενάντια στην αναρμόδια τροποποίηση ή την καταστροφή πληροφοριών που περιλαμβάνει και  την εξασφάλιση της μη απάρνησης ευθύνης και της αυθεντικότητας των πληροφοριών.

Κίνδυνος: Ένα μέτρο του βαθμού στον οποίο μια οντότητα απειλείται από μια πιθανή περίσταση ή ένα γεγονός, και τυπικά μια λειτουργία κατά την οποία: (i) οι δυσμενείς επιδράσεις που θα προέκυπταν εάν η περίσταση ή το γεγονός εμφανιζόταν  και (ii) η πιθανότητα εμφάνισης.