main img main img main img main img main img main img main img main img

Τηλεφωνική έκδοση πιστοποιητικού

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας είναι δυνατόν να σας χορηγηθεί πιστοποιητικό γεννήσεως με τηλεφωνική αίτησή σας.
Απλά τηλεφωνήστε στο 1502 δίδοντας όλα τα στοιχεία σας.Στη συνέχεια ο Ο.Τ.Ε. διαβιβάζει με FAX στον Δήμο την αίτηση, η οποία πρωτοκολλάται κι εκδίδεται αυθημερόν το πιστοποιητικό, το οποίο στην συνέχεια αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση σας μέσω ΕΛ.ΤΑ.

Η τηλεφωνική αίτηση χρεώνεται στο λογαριασμό σας, τα δε ταχυδρομικά τέλη καταβάλλονται στον ταχυδρομικό διανομέα που εκδίδει την συστημένη επιστολή.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται ατελώς.

copyright © Δήμος Χερσονήσου