Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας είναι δυνατόν να σας χορηγηθεί πιστοποιητικό γεννήσεως με τηλεφωνική αίτησή σας.
Απλά τηλεφωνήστε στο 1502 δίδοντας όλα τα στοιχεία σας.Στη συνέχεια ο Ο.Τ.Ε. διαβιβάζει με FAX στον Δήμο την αίτηση, η οποία πρωτοκολλάται κι εκδίδεται αυθημερόν το πιστοποιητικό, το οποίο στην συνέχεια αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση σας μέσω ΕΛ.ΤΑ.

Η τηλεφωνική αίτηση χρεώνεται στο λογαριασμό σας, τα δε ταχυδρομικά τέλη καταβάλλονται στον ταχυδρομικό διανομέα που εκδίδει την συστημένη επιστολή.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται ατελώς.