main img main img main img main img main img main img main img main img

Περί αναπροσαρμογής και εναρμόνισης της τιμής του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Χερσονήσου και καθορισμού τιμών συντελεστών προσδιορισμού αξίας ακινήτων για το έτος 2012

copyright © Δήμος Χερσονήσου