Ο υγρότοπος του Αποσελέμη

 

Οι εκβολές του ποταμού περιλαμβάνουν ένα τμήμα της αμμώδους παραλίας μήκους 750 και πλάτους 50μ. περίπου. Η περιοχή συνιστά ένα σημαντικό βιότοπο για τα μεταναστευτικά πτηνά και τόπος φωλιάσματος για 19 είδη πουλιών, ενώ 12 άλλα φωλιάζουν σε γειτονικές περιοχές αλλά αναζητούν την τροφή τους στον υγρότοπο του Αποσελέμη. Η βλάστηση του υγροβιότοπου του Αποσελέμη κυριαρχείται από το Sarcocornia perennis και τα βούρλα (Junkus sp.).
Άλλα φυτά είναι τα αλμυρίκια (Tamarix perviflora) και οι λυγαριές (Vitex agnus- castus).