Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Χερσονήσου

 

Οι ηλικιωμένοι αποτελούν κεφάλαιο για κάθε κοινωνία. Με την οικονομική ανάπτυξη, την επιστημονική εξέλιξη αλλά και τη βελτίωση των παρεχόμενων ιατροκοινωνικών υπηρεσιών, παρατηρείται αύξηση του προσδόκιμου ζωής και για τις επόμενες δεκαετίες, αναμένεται δε αύξηση του πληθυσμού τρίτης και τέταρτης ηλικίας.

 

            Η αλλαγή όμως στα δημογραφικά δεδομένα και στη σύνθεση της οικογένειας έχει επιπτώσεις όπως : διεύρυνση της φτώχειας στον ηλικιωμένο πληθυσμό, αύξηση των νοικοκυριών που αποτελούνται από μοναχικά ηλικιωμένα άτομα, αλλά και φαινόμενα εγκατάλειψης και κοινωνικής απομόνωσης.

 

            Είναι βασική προτεραιότητα η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των ηλικιωμένων, η παραμονή στο οικείο περιβάλλον και η υποστήριξη τους με συγκεκριμένα προγράμματα, ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

 

            Στη κατεύθυνση αυτή δημιουργούνται τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, ως νέος κοινωνικός θεσμός. Είναι μικρές μονάδες με δυνατότητα βραχείας ή και ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίες διασυνδέονται σε λειτουργικό επίπεδο με ΚΑΠΗ που υπάρχουν στην περιοχή. Συνεργάζονται επίσης με τοπικούς φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και με μονάδες υγείας.

 

Απευθύνονται σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (με κινητικές δυσκολίες, με χρόνια ή πρόσκαιρα οργανικά προβλήματα ή προβλήματα ψυχικής υγείας, άνοια χωρίς διεγέρσεις κλπ), έχουν την ανάγκη ειδικής φροντίδας, είναι οικονομικά αδύνατοι, έχουν κοινωνικά προβλήματα και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή και σε περιπτώσεις όπου τα άτομα φροντίδας αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην φροντίδα που έχουν αναλάβει.   

 

Παρέχουν κοινωνικοϋποστηρικτικές υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας και εξυπηρέτησης ηλικιωμένων που χρήζουν βοήθειας, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των γυναικών που είναι επιφορτισμένες με την φροντίδα αυτών των ατόμων στην αγορά εργασίας. 

 

            Σκοπός των ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων. Με τον τρόπο αυτό, τα ΚΗΦΗ συμβάλλουν στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού περιβάλλοντος των ηλικιωμένων, καθώς και στη διαφύλαξη της οικογενειακής αλληλεγγύης. Εξασφαλίζουν την παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων στο οικείο τους περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τα μέλη της οικογένειας - κυρίως τις γυναίκες - που εργάζονται και παράλληλα έχουν αναλάβει τη φροντίδα του ηλικιωμένου μέλους της οικογένειας.

 

            Τα ΚΗΦΗ λειτουργούν ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις ώρες εργασίας των μελών της οικογένειας.

            Στο δήμο μας το ΚΗΦΗ έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από το 2004. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 

            Οι απασχολούμενες ειδικότητες και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες είναι:

  • Κοινωνικός Λειτουργός, που διερευνά την οικογενειακή, οικονομική, ασφαλιστική και κοινωνική κατάσταση των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, προσδιορίζει τις ανάγκες τους και αναλαμβάνει την κοινωνικοσυναισθηματική στήριξη των χρηζόντων βοηθείας ατόμων και του οικογενειακού-συγγενικού τους περιβάλλοντος. Συνεργάζεται με τον/την  Νοσηλευτή / τρια του Κέντρου, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, μονάδες υγείας, συλλόγους ΑΜΕΑ και ΚΑΠΗ.
  • Κοινωνικός Φροντιστής, που προσδιορίζει τις ανάγκες και επιλαμβάνεται της ατομικής περιποίησης των χρηζόντων βοηθείας.
  • Βοηθητικό Προσωπικό, που επιλαμβάνεται την καθαριότητα της μονάδας και την ετοιμασία-παρασκευή πρόχειρων γευμάτων για τους ηλικιωμένους.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 28970-24013
Φαξ: 28970-24013