Για την χορήγηση άδειας αθλητικής εγκατάστασης σωματείου υποβάλλεται στο Δήμο Χερσονήσου η αίτηση που ακολουθεί με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου με όλες τις τροποποιήσεις του.

2. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

3. Πρακτικό ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που να αναγράφεται η σύνθεση του εν ενεργεία Δ.Σ. του σωματείου.

4. Φωτοτυπία ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου.

5. Απόφαση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης Συλλόγου από την Γ.Γ.Α.

6. Συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης – ενοικίασης χώρου από τον ιδιοκτήτη του χώρου.

7. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου ή ιδιώτη μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται αιτιολογημένα σε ποιά κατηγορία του άρθρου 56Α του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94 τ. Α΄ - «Τροποποιήσεις του Ν2725/1999 (ΦΕΚ 121 τ. Α΄)», υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση.

8. Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται αναλυτικά και αιτιολογημένα ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/10-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3568).

9. Οικοδομική Άδεια ή Άδεια Δόμησης του κτιρίου.

10. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.