main img main img main img main img main img main img main img main img

Χορήγηση άδειας σωματειακής αθλητικής εγκατάστασης

Για την χορήγηση άδειας αθλητικής εγκατάστασης σωματείου υποβάλλεται στο Δήμο Χερσονήσου η αίτηση που ακολουθεί με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου με όλες τις τροποποιήσεις του.

2. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

3. Πρακτικό ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που να αναγράφεται η σύνθεση του εν ενεργεία Δ.Σ. του σωματείου.

4. Φωτοτυπία ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου.

5. Απόφαση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης Συλλόγου από την Γ.Γ.Α.

6. Συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης – ενοικίασης χώρου από τον ιδιοκτήτη του χώρου.

7. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου ή ιδιώτη μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται αιτιολογημένα σε ποιά κατηγορία του άρθρου 56Α του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94 τ. Α΄ - «Τροποποιήσεις του Ν2725/1999 (ΦΕΚ 121 τ. Α΄)», υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση.

8. Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται αναλυτικά και αιτιολογημένα ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/10-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3568).

9. Οικοδομική Άδεια ή Άδεια Δόμησης του κτιρίου.

10. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου