Πρόγραμμα E2STORMED

Το πρόγραμμα E2STORMED (βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω χρήσης καινοτόμων πρακτικών στη διαχείριση των όμβριων υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές πόλεις) έχει σαν σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλου του αστικού νερού και σε κτήρια, με την προώθηση της χρήσης καινοτόμων λύσεων για τα όμβρια ύδατα όπως τα «Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων» (Sustainable Drainage Systems S.U.D.) στις Μεσογειακές πόλεις. Τα «Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων» είναι μια προσέγγιση οικονομικά αποδοτική και διαχρονική για τις ανάγκες υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να αναλύσει τις επιπτώσεις αυτών των συστημάτων στην αστική ενεργειακή απόδοση. Το E2STORMED χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίρνουν μέρος εννέα (9) εταίροι από την Ισπανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Κροατία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα και Μάλτα. Έξι (6) Μεσογειακές πόλεις έχουν επιλεγεί σε έξι (6) διαφορετικές χώρες, ως πιλοτικές, σε αυτό το πρόγραμμα. Μια από αυτές, είναι και ο Δήμος Χερσονήσου.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι :

 

http://www.e2stormed.eu/ 

http://www.e2stormed.eu/results/