main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

copyright © Δήμος Χερσονήσου