Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Ακολούθως υπάρχουν οι σελίδες των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του Δήμου Χερσονήσου ανά πηγή χρηματοδήτησης.

 

  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :   ΕΣΠΑ,  ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020


Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης

 

 

ΔΕΥΑΧ

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΔΕΥΑΧ

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : InterregV-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020


ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Interreg V-B Αδριατική - Ιόνιο 2014-2020


ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Interreg Mediterranean 2014-2020


REBUS - Renovation for Energy Efficient Buildings «Ανακαίνιση για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια»

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Interreg EUROPE


SHERPA – Shared knowledge for energy efficient buildings in public administrators

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Τοπικό Πρόγραμμα  CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου 2014-2020, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)


«Διαμόρφωση θέσης θέας στον περιβάλλοντα χώρο του Αγ. Κωνσταντίνου στις Γούβες»