main img main img main img main img main img main img main img main img

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Ακολούθως υπάρχουν οι σελίδες των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του Δήμου Χερσονήσου ανά πηγή χρηματοδήτησης.

 

  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :   ΕΣΠΑ,  ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020


Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης


 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : InterregV-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Interreg V-B Αδριατική - Ιόνιο 2014-2020


ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Interreg Mediterranean 2014-2020


REBUS - Renovation for Energy Efficient Buildings «Ανακαίνιση για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια»ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Interreg EUROPE


SHERPA – Shared knowledge for energy efficient buildings in public administratorsΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Τοπικό Πρόγραμμα  CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου 2014-2020, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)


«Διαμόρφωση θέσης θέας στον περιβάλλοντα χώρο του Αγ. Κωνσταντίνου στις Γούβες» 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου