Εισαγωγή

Στις 18 Απριλίου 2011, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του Δήμου Χερσονήσου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors). Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσμοθετήθηκε με σκοπό να μετριασθεί η κλιματική αλλαγή μέσω υλοποίησης τοπικών πολιτικών βιώσιμης ενέργειας (www.eumayors.eu).

 

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors) έχει σαν σκοπό την εισαγωγή και προώθηση αειφόρων πολιτικών ώστε να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020 στις Ευρωπαϊκές πόλεις – μέλη του συμφώνου. Οι πόλεις – μέλη του δικτύου έχουν υποχρέωση:

 

  • να υποβάλλουν εντός ενός έτους από την προσχώρηση τους στο δίκτυο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια,

  • να υποβάλλουν έκθεση πεπραγμένων ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης για λόγους αξιολόγησης,

  • να διοργανώνουν Ημέρες Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς,

  • να ενημερώνουν τακτικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά την πορεία του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια,

  • να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην ετήσια Διάσκεψη των Δημάρχων

 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής 2602 Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες σε όλη την Ευρώπη που εκπροσωπούν 126 384 036 Ευρωπαίους πολίτες. Οι αριθμοί αυτοί αλλάζουν μέρα με τη μέρα, καθώς όλο και πιο πολλοί φορείς δεσμεύονται στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Εντός έτους από την απόφαση του Δ.Σ. Χερσονήσου, πρέπει να κατατεθεί Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια το οποίο θα περιλαμβάνει τις δράσεις της Τοπικής Αρχής για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ανά δύο χρόνια ο Δήμος θα καταθέτει αναφορά για την πρόοδο του Σχεδίου Δράσης και θα γίνεται έλεγχος και αξιολόγηση της πορείας του Σχεδίου Δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την επίτευξη των στόχων προβλέπεται η συνεργασία των Δήμων με Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Περιβαλλοντικούς Συλλόγους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εταιρείες παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ), Δημοτικές Επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση (π.χ. ΔΕΥΑΧ, ΦΟΔΣΑ ) ιδιωτικές επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα, συγκοινωνίες και κυρίως και πάνω απ’ όλα πολίτες, γιατί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων είναι η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή συμπεριφορών και υιοθέτηση καλών πρακτικών στον τομέα της ενεργειακής κατανάλωσης. Στο Σχέδιο Δράσης προβλέπεται να ληφθούν μέτρα για το σχεδιασμό του Αστικού ιστού και χρήση γης.

Όλη αυτή η διαδικασία θα αποτελέσει βάση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη σύνταξη οδηγιών ως προς τις μεθόδους ενεργειακής κατανάλωσης και την πιστοποίηση βέλτιστων πρακτικών (π.χ. Ενεργειακά Πιστοποιητικά) για τα δημόσια κτήρια καθώς και για τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων στον ενεργειακό τομέα.