Αναπτυξιακή Γουβών Α.Ε.

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

 


Την 29/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και πήρε αρ. μητρώου 70495/70/Β/10/53 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 15123, 31/12/2010). Η έδρα της εταιρίας ορίστηκε η δημοτική ενότητα Γουβών και τα γραφεία της στο Δημαρχιακό κατάστημα του Πρώην Δήμου Γουβών. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 5 μέλη και η θητεία αυτού είναι πενταετής. Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 60000   

 

Καταστατικοί σκοποί της εταιρίας είναι οι ακόλουθοι:

 • - Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου αλλά και λοιπών Ο.Τ.Α , των ενώσεων τους, αλλά και όλων των φορέων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη καθώς και της αποκέντρωσης κρατικής διοίκησης.
 • - Ο σχεδιασμός, προετοιμασία, σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων/ μελετών/ έργων/ προγραμμάτων, για την ανάπτυξη του Δήμου με προοπτική την ένταξη για χρηματοδότηση σε εθνικά ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες.
 • - Η παρακολούθηση προγραμμάτων που αφορούν ενίσχυση μειονεκτικών και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών του Δήμου και διερεύνηση των δυνατοτήτων απορρόφησης πόρων για τις περιοχές αυτές.
 • - Η σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων για ΟΤΑ και Περιφέρεια.
 • - Η εταιρία ως Αναθέτουσα Αρχή να αναλαμβάνει και να εκπονεί για λογαριασμό δημοσίων κρατικών ή αποκεντρωμένων νομικών υπηρεσιών μελέτες και να παρέχει συναφείς υπηρεσίες, που συνδέονται με δράσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους. Επιπλέον, η εταιρεία μπορεί να δρα ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, αξιοποιώντας τις θεσμικές δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο.
 • - Η προστασία του περιβάλλοντος  και η προώθηση της κοινωνικής, τουριστικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.
 • - Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προώθησης των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της ενέργειας
 • - Η ενημέρωση και υποστήριξη τελικών δικαιούχων δράσεων ή έργων
 • - Η κατάρτιση και υλοποίηση του σχεδίου Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
 • - Ο σχεδιασμός προτύπων, προδιαγραφών και μεθοδολογιών για την προβολή του Δήμου
 • - Ο σχεδιασμός προγραμμάτων/ δράσεων υποστήριξης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.
 • - Η διαχείριση της τεχνογνωσίας και διάχυση της στην αυτοδιοίκηση στους τοπικούς συντελεστές ανάπτυξης.
 • - Η ανάπτυξη δικτύου διακρατικών συνεργασιών για την προώθηση των στόχων της εταιρίας  και την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων  που υλοποιούνται από αυτήν.
 • - Η Ίδρυση, Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικού Γραφείου Τουρισμού
 • - Η συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και τις αναπτυξιακές εταιρείες, όσο και σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της χώρας και ευρύτερα της Ευρώπης.


Διεύθυνση Επικοινωνίας

Αναπτυξιακή Εταιρία Α.Ε.

Δήμου Χερσονήσου

Γούρνες Πεδιάδος

70014 Χερσόνησος

 

τηλ. (+30) 2810 332139

e-mail  dimarxos@hersonisos.gr