Δημοτική Επιτροπή

Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

 • Πλευράκης Εμμανουήλ

Τακτικά Μέλη

 • Θραψανιώτη Αικατερίνη
 • Μπάτσης Δημήτριος
 • Ροδιτάκης Τηλέμαχος
 • Χατζάκης Ευάγγελος
 • Ανυφαντάκης Εμμανουήλ
 • Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Βασιλάκης Κωνσταντίνος
 • Μαστοράκης Γεώργιος
 • Μαυροφοράκης Ιωάννης
 • Σταυρουλάκης Νικόλαος
 • Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος
 • Περβολαράκης Κωνσταντίνος