main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, (Ν.Π.Δ.Δαποτελεί το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης  του λιμένα Χερσονήσου. Η  χρήση  και   διαχείριση  του  λιμένα  Χερσονήσου   μεταβιβάστηκε το 2001 βάσει  του     ΠΔ 182/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων   και σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χερσονήσου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου» στο  Δημοτικό Λιμενικό  Ταμείο  Χερσονήσου (Ν.Π.Δ.Δ.)  ενώ μέχρι το 2001 η διαχείριση ασκούνταν  από το Λιμενικό  Ταμείο Ηρακλείου (προϋφισταμένη μορφή της  Ο.Λ.Η. Α.Ε.). 

 

Το νομικό-θεσμικό  πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου  προσδιορίζονται  από τις διατάξεις :

 • του  άρθρου 28 του Ν.2738/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • του  Β.Δ. 14/1939(ΦΕΚ Α 24)
 • του Ν.2971/2001
 • των   Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010
 • του Ν. 4150/2013
 • της  ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014 (ΦΕΚ 2032/25.07.2014 τεύχος Β’)
 • του κανονισμού  εσωτερικής  λειτουργίας του  Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου (υπ’αρ. 3/2001  απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ.)
 • του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Χ. (ΦΕΚ Β’ 1534/2005)
 • Λοιπών κανονιστικών πράξεων του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου  (υπ’αρ. 42/2006, 81/2007 και 92/2007  αποφάσεις Δ.Σ. κ.α.)

 

Ο σκοπός  του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου    είναι

 • Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του λιμένα
 • Η μελέτη και κατασκευή έργων  για τη βελτίωση  της ασφάλειας και της υποδομής του λιμένα
 • Η διαχείριση και εκμετάλλευση της χερσαίας λιμενικής  ζώνης

 

Η περιοχή  αρμοδιότητας  του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου περιλαμβάνει την καθορισθείσα χερσαία   λιμενική ζώνη σύμφωνα    με το ΦΕΚ Δ΄150/1973  και ΦΕΚ Δ’ 259/1970.

 

Στις λιμενικές  εγκαταστάσεις  περιλαμβάνονται ο  λιμενοβραχίονας   συνολικού  μήκους  200 μέτρων περίπου   και  προβλήτα επιφάνειας  1150 τ.μ. με γλίστρα καθέλκυσης/ανέλκυσης σκαφών. Τα βάθη της  θαλάσσιας  λεκάνης  του λιμένα   εκτιμάται ότι    κυμαίνονται μεταξύ από των  1,0 - 1,5 μέτρων (κοντά στα κρηπιδώματα)  και  ως 3,5 μέτρων. Ο λιμένας διαθέτει  δέκα (10) τοπικούς σταθμούς ηλεκτροδότησης και υδροδότησης  (pillars)  για την εξυπηρέτηση  ελλιμενιζόμενων σκαφών.

 

Ακολουθούν ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου του Δ.Λ.Τ. Χερσονήσου

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου