Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου 2015-2019, εγκρίθηκε με την αρ.3372/2017 (ΑΔΑ 6Δ63ΟΡ1Θ-Ο3Σ) απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που διενήργησε τον έλεγχο νομιμότητας για την ορθή τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι εκπονήθηκε, τηρουμένης της ισχύουσας νομοθεσίας και μεθοδολογίας που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους ΟΤΑ.

 

Το ΕΠ Δήμου Χερσονήσου 2015-2019, συνιστά πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Για τους λόγους αυτούς οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο εκπόνησης, διαχείρισης, παρακολούθησης & ελέγχου, του ΕΠ Δήμου Χερσονήσου της περιόδου 2015 – 2019,  αποτέλεσαν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης των συμμετεχόντων φορέων και αποτυπώθηκαν σε κείμενα θέσεων, που ελήφθησαν σοβαρά υπόψη κατά τη διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών – προτεραιοτήτων. Άλλωστε, συνιστούν βασικές μεσομακροπρόθεσμες επιλογές για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, στις οποίες κλήθηκε να συμβάλει η αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου Χερσονήσου μέσω της οποίας εκπροσωπούνται και εκφράζονται.

 

Η αρχιτεκτονική του ΕΠ Δήμου Χερσονήσου της περιόδου 2015 – 2019,  διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι στρατηγικές επιλογές του, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2014-2019 σε σχέση με τα επιμέρους επιχειρησιακά προγράμματα, προκειμένου να είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ώστε να προκύπτει ένα απόλυτα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο  σχέδιο διαχείρισης  των επιμέρους δράσεων. Άλλωστε η  καθυστέρηση της ολοκλήρωσης δεν αφορά σε επανάπαυση ή χαλάρωση των προσπαθειών αλλά απεναντίας μια εκτεταμένη προσπάθεια  να συμπλεύσει με τα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου, προκειμένου να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο σύγχρονης διοίκησης και όχι ένα πόνημα  που θα περιορίζεται στην ικανοποίηση των γραφειοκρατικών  υποχρεώσεις του Δήμου. Για όλους αυτούς τους λόγους έχουμε την πεποίθηση ότι η ολοκλήρωση του ΕΠ Δήμου Χερσονήσου 2015-2020, την παρούσα χρονική στιγμή, εφόσον ικανοποιεί όλες τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, αποτελεί θετική εξέλιξη  και δικαιολογεί την αισιοδοξία μας ως προς την εφικτότητα υλοποίησής του.