Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των λειτουργιών των Δήμων, της τοπικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της οργανωτικής τους δομής, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων. Με την έναρξη της εφαρμογής του «Καλλικράτη» και σε εναρμόνιση με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚΑ’87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», η σύνταξη και ο σχεδιασμός των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις εξαιτίας του μεγέθους των νέων Δήμων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εστιάζει στην παραγωγή ενός προγραμματικού κειμένου, δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται. Με την ολοκλήρωσή του, το Ε.Π. είναι σημαντικό να έχει προσεγγίσει ρεαλιστικά το οράματος της δημοτικής αρχής, αλλά και να εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Λόγω του πολυτομεακού χαρακτήρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του μεγάλου εύρους θεματικού αντικειμένου, στην εκπόνησή του συμμετέχουν τόσο αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη του Ο.Τ.Α., όσο και της τοπικής κοινωνίας όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς.

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου 2019-2023 είναι η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, ταυτόχρονα δε, αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου και την υλοποίηση του οράματος για την περίοδο 2019-2023, το οποίο αξιώνει να επιτύχει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση και συνοψίζεται ως εξής:

 Ο μετασχηματισμός του Δήμου Χερσονήσου σε ένα ασφαλή, έξυπνο, αειφόρο, Δήμο, που θα αξιοποιεί τους φυσικούς- πολιτιστικούς πόρους και την πολυετή τουριστική εμπειρία, στηρίζοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και την τοπική οικονομία, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του, μεριμνώντας παράλληλα για την αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των πόρων του.

 Οι γενικές αρχές πάνω στις οποίες θα στηρίξει ο Δήμος το όραμα και την αποστολή του είναι:

 þ Η βελτίωση και ολοκλήρωση του τοπικού χωρικού σχεδιασμού και η αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου

þ Η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των δομημένων χώρων με την υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στους δημόσιους χώρους και στο κτιριακό απόθεμα, δημόσιο και ιδιωτικό.

þ Ο επαναπροσδιορισμός της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την διαρκή ενίσχυση και υποστήριξη της τοπικής ανταγωνιστικότητας.

þ Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής(τουριστική εμπειρία, πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον και αγροτική παραγωγή) σε συνδυασμό με την κατάλληλη προβολή και προώθησή τους.

þ Η ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων

þ Η μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων και των συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων χρήσεων γης

þ Η προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

þ Η ένταξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ στις διαδικασίες του Δήμου και η σύνδεσή τους με τους τομείς προτεραιότητας

þ Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, μέσω της αναβάθμισης και επέκτασης των δικτύων και δομών κοινωνικής φροντίδας, δημιουργώντας ένα πλέγμα κοινωνικών παροχών και αλληλεγγύης απαραίτητο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης

þ Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών διοίκησης, των φορέων και των πολιτών μέσω ενισχύοντας της συμμετοχικές διαδικασίες στο Δήμο.

þ Η αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και κρίσεων (πανδημία COVID-19, οικονομική κρίση κλπ)

þ Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου

 þ Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου ώστε να κατανοήσουν την αξία του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου όλου του Δήμου, ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην οικονομική ανάπτυξή του

 þ Η ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών και η ίση και χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις εξυπηρέτηση όλων.

 þ Η προώθηση της γνώσης και των δεξιοτήτων του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τη βιώσιμη προώθηση της απασχόλησης.

 þ Η ανάπτυξη νέων και επέκταση των υφιστάμενων σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς αλλά και υπερτοπικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς φορείς.

þ Η χρηστή και διαφανής διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Δήμου.

þ Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, συνδυαζόμενη με την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής του δήμου.