main img main img main img main img main img main img main img main img

Κρίσιμα Ζητήματα

 


Ο Δήμος Χερσονήσου αποφάσισε να προχωρήσει στην εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) μέσω του οποίου επιδιώκεται:

    Η αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας

    Η υιοθέτηση μιας συνδυασμένης προσέγγισης πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού

    Η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος μεταφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ακόμα και όταν παρατηρούνται αυξημένες ροές επισκεπτών)

    Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις, η μείωση του θορύβου καθώς και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

    Η αύξηση του ποσοστού χρήσης των βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης

    Ο περιορισμός της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων ιδιαίτερα για μικρού μήκους μετακινήσεις

    Η μείωση του φαινομένου της παράνομης στάθμευσης ιδίως σε κεντρικές οδούς των οικισμών

    Η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)

    Η στήριξη του εναλλακτικού τουρισμού από τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς

    Η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας

    Η αποφόρτιση περιοχών (οικισμοί) από διαμπερή κυκλοφορία

    Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κτλ) για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών

    Η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στην πόλη

copyright © Δήμος Χερσονήσου