Δικαιολογητικά Ανανέωσης Εγγραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ 497/22-04-2002) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Βεβαίωση Εργοδότη για την εργασία των γονέων ( και οι δύο γονείς πρέπει να είναι εργαζόμενοι). Στην βεβαίωση να αναφέρεται το ύψος των μηνιαίων καθαρών αποδοχών και ο συνολικός χρόνος εργασίας. Μαζί με την βεβαίωση προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων, προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο από τον ασφαλιστικό φορέα που να αποδεικνύει την άμεση ασφάλιση του.
  2. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας φυσικών προσώπων της προηγούμενης φορολογικής περιόδου.
  3. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού , καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά , ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
  4. Σε περίπτωση που υπάρχει οικογενειακό-κοινωνικό πρόβλημα (π.χ. γονέας άγαμος, διαζευγμένος ή εν διαστάσει, στρατευμένος , φοιτητής, αποβιώσας κλπ.) θα πρέπει να μας υποβάλλετε και το αντίστοιχο επίσημο δικαιολογητικό από την αρμόδια υπηρεσία. Το υπόψη δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην εγγραφή του παιδιού σας στον Παιδικό Σταθμό.
  5. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών , απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.