ΚΟΣΕ Δήμου Χερσονήσου

Η συντονιστική επιτροπή «Κομβικά σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) του Δήμου Χερσονήσου, συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1γ του Ν.3882/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) και έχει την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών του συγκεκριμένου Δήμου με αρμοδιότητες που ορίζονται στον ίδιο νόμο.

 

Τα ΚΟΣΕ είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του νόμου Ν.3882/10 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν.

 

Το ΚΟΣΕ του Δήμου Χερσονήσου ορίστηκε με την 59/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που υπάρχει ΕΔΩ.

 

Ο Ν. 3882/2010 καλείται να αντιμετωπίσει δύο επείγουσες ανάγκες της χώρας :

α) Τη θέσπιση εναρμονισμένων πρακτικών και κανόνων για την συλλογή, παραγωγή, προμήθεια, διαχείριση, κοινοχρησία και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και

β) την απαίτηση συμμόρφωσης με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) που ορίζει ένα πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας ώστε να καθίσταται εφικτός ο αυτοματοποιημένος διαμοιρασμός γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν στο περιβάλλον (πχ ζώνες NATURA 2000) σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ο νόμος προβλέπει την σύσταση μιας νέας διοικητικής δομής και διάρθρωσης για την διαχείριση της Γεωπληροφορίας της χώρας. Ειδικότερα :

α) συστήνεται η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) ως ανώτατο πολιτικό όργανο στο οποίο ανατίθεται εκτός των άλλων και ο σχεδιασμός της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας. β) ορίζεται ο ΟΚΧΕ ως ο εκτελεστικός και λειτουργικός φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ

γ) προβλέπεται η συγκρότηση διαρκών συντονιστικών επιτροπών που ονομάζονται Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) σε κάθε Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια και Δήμο.