main img main img main img main img main img main img main img main img

Προτεραιότητες

 

Οι προτεραιότητες αποτελούν βασικό συστατικό του ΣΒΑΚ προκειμένου να απαντήσουμε στα κυρίαρχα προβλήματα του σήμερα και άρα να λάβουμε μέτρα σύμφωνα με συγκεκριμένα δεδομένα.

 

Οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ απαντούν στο ερώτημα: Τι θέλουμε για το αύριο του δήμου σε σχέση με το ΣΒΑΚ;

 

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για να έχουμε ένα πλήρες ΣΒΑΚ.

 

1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που αφορά στις μετακινήσεις

2. Προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος/ ενίσχυση ελκυστικότητας οδικού περιβάλλοντος και δημόσιου χώρου

3. Βελτίωση δημόσιας υγείας/ βελτίωση ατμόσφαιρας

4. Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες και άρση κοινωνικών αποκλεισμών στην μετακίνηση

5. Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου

6. Ενσωμάτωση νέων και έξυπνων τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα

7. Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

8.Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων

9.Διαχείριση  της τουριστικής εποχικότητας στις μετακινήσεις- Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

10. Εξασφάλιση λειτουργικότητας-αποδοτικότητας συστήματος μεταφορών

11. Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας και βελτίωση εμπορευματικών μεταφορών

 

 

Στόχος είναι μέσα από τα παραπάνω …

η Χερσόνησος να μετατραπεί σε ένα Δήμο που θα λαμβάνει υπόψη του την προστασία του περιβάλλοντος, θα υποστηρίζει την τοπική κοινωνία και θα βασίζεται σε μια νέα κουλτούρα μετακινήσεων, απαλλαγμένη από την υφιστάμενη κυριαρχία του αυτοκινήτου.

 

 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΒΑΚ ΔΧ

 

Οι στόχοι αποτελούν βασικό συστατικό του ΣΒΑΚ προκειμένου να ορίσουμε ΤΙ θα λύσουμε και ΠΟΣΟ ανάλογα με την κάθε ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.

Ο καθορισμός στόχων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για να έχουμε ένα πλήρες ΣΒΑΚ.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που αφορά στις μετακινήσεις

 

Στόχος 1.1 Μεταβολή της σύνθεσης των κυκλοφορούντων μέσων με μείωση της χρήσης των συμβατικών αυτοκινήτων και παράλληλη αύξηση του περπατήματος, του ποδηλάτου και των συλλογικών μετακινήσεων.

Στόχος 1.2 Ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών καυσίμων στα οχήματα δημοτικού στόλου, σε στόλους κοινοχρήστων μέσων αλλά και στην ιδιωτική μετακίνηση.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: Προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος/ ενίσχυση ελκυστικότητας οδικού περιβάλλοντος και δημόσιου χώρου

 

Στόχος 2.1 Μείωση του θορύβου που παράγεται από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Στόχος 2.2 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στόχος 2.3 Επίτευξη βιώσιμης διασύνδεσης σημαντικών οικισμών και πόλων έλξης της περιοχής με ενεργούς τρόπους μετακίνησης (πχ πράσινες διαδρομές, περιπατητικές διαδρομές κτλ.).

Στόχος 2.4 Βελτίωση της περπατησιμότητας/ βαδισιμότητας.

Στόχος 2.5 Μείωση των διαμπερών ροών στους οικισμούς της περιοχής και στις κεντρικές περιοχές των μεγάλων οικισμών πχ Λιμένας Χερσονήσου, Μάλια, Γούβες κ.α.

Στόχος 2.6 Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας γύρω από σχολεία και άλλες σημαντικές δραστηριότητες στους οικισμούς.

Στόχος 2.7 Αύξηση της ελκυστικότητας των οικισμών της περιοχής και ικανοποίησης της κοινότητας σχετικά με το οικιστικό περιβάλλον (προστασία παραδοσιακών οικισμών).

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: Βελτίωση δημόσιας υγείας/ βελτίωση ατμόσφαιρας

Στόχος 3.1 Μείωση των αέριων ρύπων από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Στόχος 3.2 Μείωση του θορύβου που παράγεται από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Στόχος 3.3 Αύξηση της χρήσης της ενεργούς μετακίνησης (περπάτημα και ποδήλατο) ως βασικά μέσα για τις καθημερινές μετακινήσεις.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες και άρση κοινωνικών αποκλεισμών στην μετακίνηση

 

Στόχος 4.1 Βελτίωση των υποδομών για τα εμποδιζόμενα άτομα (ράμπες ΑμεΑ, απομάκρυνση εμποδίων, όδευση τυφλών κτλ.).

Στόχος 4.2 Αύξηση του διαθέσιμου χώρου των πεζών (πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, δρόμοι κοινής χρήσης).

Στόχος 4.3 Δημιουργία δικτύου δημόσιας/δημοτικής συγκοινωνίας και συλλογικών μορφών μετακινήσεων με καλή προσβασιμότητα.

Στόχος 4.4 Εισαγωγή εναλλακτικών και κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης (πχ ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, ηλεκτρικά πατίνια).

Στόχος 4.5 Ενημέρωση και επικοινωνία με όλες τις ομάδες πληθυσμού για δράσεις/ μέτρα.

Στόχος 4.6 Ανάπτυξη υποδομών φιλικών προς μειονότητες και hard-to-reach groups.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου

Στόχος 5.1 Αύξηση περπατήματος.

Στόχος 5.2 Αύξηση χρήσης ποδηλάτου.

Στόχος 5.3 Αύξηση χρήσης δημόσιας συγκοινωνίας και συλλογικών μορφών μετακινήσεων.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Ενσωμάτωση νέων και έξυπνων τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα

Στόχος 6.1 Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων τεχνολογιών (ITS) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μετακινήσεων στο Δήμο.

Στόχος 6.2 Εισαγωγή καινοτόμων μέσων μετακίνησης (car-sharing, dockless bicycles sharing system, e-scooters κτλ).

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7: Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

 

Στόχος 7.1 Μείωση αριθμού τροχαίων συμβάντων στους οικισμούς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Στόχος 7.2 Βελτίωση των υποδομών σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου (επαρχιακό, τοπικό).

Στόχος 7.3 Μείωση των ταχυτήτων στο αστικό και επαρχιακό δίκτυο.

Στόχος 7.4 Αύξηση του επιπέδου αντιληπτής οδικής ασφάλειας σε κρίσιμες περιοχές.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8: Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων

Στόχος 8.1 Εφαρμογή παραδοσιακών και καινοτόμων τρόπων συμμετοχής των κατοίκων καθώς και των επισκεπτών στον κυκλοφοριακό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό της περιοχής.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9: Διαχείριση εποχικότητας στις μετακινήσεις-Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Στόχος 9.1 Ανάδειξη σημαντικών πόλων έλξης επισκεπτών με παράλληλη βελτίωση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας τους.

Στόχος 9.2 Επέκταση της τουριστικής περιόδου με ανάπτυξη ειδικών διαδρομών ενδιαφέροντος (διαδρομές ποδηλατικές, περιπατητικές, δημόσιας συγκοινωνίας ή και θαλάσσιες).

Στόχος 9.3 Ενίσχυση του περιπατητικού και ποδηλατικού τουρισμού.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10: Εξασφάλιση λειτουργικότητας- αποδοτικότητας συστήματος μεταφορών

Στόχος 10.1 Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος μεταφορών με συνδυασμένες μετακινήσεις.

Στόχος 10.2 Μείωση του κόστους μεταφορών για τους ιδιώτες μετακινούμενους με εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.

Στόχος 10.3 Επίτευξη ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης του συστήματος.

Στόχος 10.4 Αύξηση επιπέδου ικανοποίησης των μετακινούμενων από τη λειτουργία του συστήματος.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 11: Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας και βελτίωση εμπορευματικών μεταφορών

 

Στόχος 11.1 Αύξηση/διατήρηση του αριθμού των τοπικών επιχειρήσεων/ΜΜΕ (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και βελτίωση της προσπελασιμότητας τους με βιώσιμα μέσα.

Στόχος 11.2 Εγκατάσταση και λειτουργία ενός έξυπνου και συνεργατικού συστήματος τροφοδοσίας.

 

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου