Πρώτο και Τελευταίο μίλι διατροπικής κινητικότητας σε αστικές περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής της Αδριατικής

 

FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region

 

(Μεταφρασμένος Τίτλος: Πρώτο και Τελευταίο μίλι διατροπικής κινητικότητας σε αστικές περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής της Αδριατικής) -  Ακρωνύμιο: SMILE»

 

Εισαγωγή

 

Tο έργο SMILE επικεντρώνεται στο πρώτο και   τελευταίο μίλι της κινητικότητας σε ορισμένες ποικίλες και παραδειγματικές αστικές περιοχές της περιφέρειας που εμπίπτει στον άξονα Adrion (Αδριατική), ενσωματώνοντας παράκτιες, ενδοχώρας και παραμεθόριες πόλεις διαφορετικού  μεγέθους.

 

Οι αστικές περιοχές είναι ο τόπος όπου κάθε μέρα οι κάτοικοι, οι μετακινούμενοι και οι τουρίστες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες από μοντέλα μη βιώσιμης κινητικότητας και έλλειψη αποτελεσματικών λύσεων πολυτροπικών μεταφορών. Έρχονται αντιμέτωποι με τη ρύπανση του αέρα,  η οποία επιδεινώθηκε σε πολλές αστικές περιοχές που εμπλέκονται στο SMILE λόγω της  κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων ντίζελ, με την ύπαρξη κυκλοφοριακής συμφόρησης και αντίστοιχη απώλεια χρόνου, εκπομπές CO2, θόρυβος, ατυχήματα, συν τον όγκο του δημόσιου χώρου που καταλαμβάνουν τα αυτοκίνητα.

 

Το έργο SMILE θα εξετάσει αυτά τα θέματα μέσω μίας λογικής ακολουθίας ενεργειών και σχετικών αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα θα λάβει χώρα :


1. Η απεικόνιση και σύγκριση σεναρίων κινητικότητας για να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς χάραξης πολιτικής  να κατανοήσουν καλύτερα τις συνέπειες της αδράνειας / δράσης.

2. Η εκπόνηση ενός διακρατικού ΣΒΑΚ, κατόπιν ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

 

Το Σχέδιο Κινητικότητας ως κοινή γνωστική ομπρέλα βάσει της οποίας θα αναπτυχθούν (ή θα ενισχυθούν, όπου ήδη ξεκίνησαν) τα τοπικά ΣΒΑΚ.  Αντικατοπτρίζοντας συγκεκριμένες τοπικές καταστάσεις η πρόταση SMILE θα προτείνει / εφαρμόσει στους κατοίκους, τους μετακινούμενους, τους τουρίστες, τους επιχειρηματίες του τουρισμού, τους  τουριστικούς πράκτορες, λύσεις πληροφορικής (APPs / πλατφόρμες) με στόχο τη μείωση / περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την προώθηση διατροπικών λύσεων και μεταφορών με αποτελεσματικότερες ροές κυκλοφορίας.

 

Η αναμενόμενη αλλαγή του SMILE είναι πολυεπίπεδη: πρώτον, η ενίσχυση της γνώσης και η λειτουργική  ικανότητα της κινητικότητας των τοπικών / περιφερειακών αρχών & δεύτερον, να δοκιμαστούν λύσεις με γρήγορη απόδοση βασισμένες σε ΤΠΕ και συνεπώς να μην απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις υποδομών, για την προώθηση των διατροπικών μεταφορών.

 

Η διακρατική προσέγγιση είναι απαραίτητη επειδή επιτρέπει  τη σύγκριση, και την ανταλλαγή εμπειριών. Η καινοτομία και η πρωτοτυπία της πρότασης SMILE έγκειται στην εκπόνηση  σεναρίων  κινητικότητας και το σχέδιο ΣΒΑΚ σε ένα διακρατικό πλαίσιο και στον συνδυασμό των λύσεων πληροφορικής που θα δοκιμαστούν. Η πρόταση SMILE θα συμβάλλει  στην επίτευξη της στρατηγικής EUSAIR (Πυλώνες 2 & 3: "Σύνδεση της Περιφέρειας", "Βιώσιμος Τουρισμός").Βασικοί στόχοι του έργου

 

                Η επίτευξη μιας πραγματικής βιώσιμης κινητικότητας στην περιφέρεια της  Αδριατικής  εξακολουθεί να είναι μια ανοιχτή πρόκληση, σε μεγάλο βαθμό ανεπίλυτη, για την οποία δεν έχουν ακόμη βρεθεί αποτελεσματικές λύσεις, εκτός από ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις (π.χ. Λιουμπλιάνα). Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το  πλέον κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο  για να το αντιμετωπισθεί.

 

Μια στρατηγική  εταιρική σχέση πρέπει να βασίζεται σε διαφορετικής φύσεως φορείς και ιδρύματα. Ξεκινώντας από αυτές τις υποθέσεις, η εταιρική σχέση SMILE δημιουργήθηκε από τη συμμετοχή φορέων ικανών να καλύψουν διαδημοτικά θέματα (περιφερειακοί οργανισμοί), τοπικές αρχές, φορείς συμβουλευτικής υποστήριξης, πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης στον τομέα της κινητικότητας, φορείς ακαδημαϊκής γνώσης,   όργανα στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτός ο ισορροπημένος συνδυασμός σύμπραξης φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) διαθέτει όλες τις απαραίτητες ικανότητες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται από το SMILE και ως εκ τούτου την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των συνεργατών (12, υψηλότερος από τον συνιστώμενο) τεκμηριώνεται από την πρόθεση του έργου SMILE να παρουσιάσει διάφορες μελέτες περίπτωσης για την αστική μετακίνηση σε περιοχές της Αδριατικής όπως παράκτιες, ενδοχώρας και περιοχές στα σύνορα.

 

 Δομή Έργου
 

                    Το έργο SMILE περιλαμβάνει πόλεις και περιφέρειες που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, περιοχές ενδοχώρας, καθώς και περιοχές κοντά στα σύνορα της Αδριατικής,  των οποίων ο πληθυσμός είναι υψηλότερος αν λάβουμε υπόψη επίσης τις γύρω πόλεις και τις παράκτιες περιοχές, που καθημερινά δημιουργούν κίνηση προς αυτές. Όλες αυτές οι περιοχές επηρεάζονται από την έντονη αστική κίνηση, η οποία προκαλείται από τις αστικές συγκοινωνίες που επιβαρύνουν την καθημερινή μετακίνηση και, σε ορισμένες από αυτές, τις τουριστικές ροές, οι τελευταίες γενικά επικεντρώνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σε ορισμένες πόλεις,   η καθημερινή κινητικότητα προκαλεί έμμεσα κόστη (σε όρους ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εκπομπές CO2, θόρυβο, ατυχήματα, χάσιμο χρόνου), ακόμη ακόμη και αν δεν λάβουμε υπόψιν τις επαγγελματικές μετακινήσεις και τον  τουρισμό.

 

                    Στόχος είναι η αλλαγή του προτύπου μετακίνησης μέχρι τώρα και η προώθηση μιας ισχυρότερης διατροπικότητας μεταξύ διαφόρων βιώσιμων μέσων: τρένο, δημόσια συγκοινωνία, ποδηλασία, πεζοπορία, υβριδικά / ηλεκτρικά οχήματα κλπ.

 

                    Επιπλέον, όλες οι περιοχές επηρεάζονται από μη βιώσιμα μοντέλα παράδοσης εμπορευμάτων (πολλά μέσα προσφέρουν αγαθά ανά ώρα), σε δρόμους που ήδη όμως έχουν καλυφθεί προηγουμένως από αυτοκίνητα κατοίκων, μετακινούμενους και τουρίστες). Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά με την κατάρτιση σχεδίων προσαρμοσμένα στις περιοχές με συμφόρηση και κατόπιν δοκιμής ορισμένων εργαλείων πληροφορικής που μειώνουν το κόστος, η Ομάδα έργου του SMILE θα προωθήσει μοντέλα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την περιοχή της Αδριατικής, επιτρέποντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στα ενδιαφερόμενα μέρη να συγκρίνουν τα δεδομένα από τις παράκτιες περιοχές κα αυτές τις ενδοχώρας, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις.  

 

Διάρθρωση Έργου – Πακέτα Εργασίας  

 

Το SMILE διαρθρώνεται  σε 5 πακέτα εργασίας. Στον παρακάτω πίνακα διαφένεται η εμπλοκή του Δήμου Χερσονήσου ανά πακέτο εργασίας:

 

 

WP1 – Διαχείριση.

Προσδιορισμός Συμμετοχής στο Steering Committee.

Σχέδιο δράσης το οποίο θα αποφασιστεί στο Kick off Meeting .

Συμμετοχή στις  συναντήσεις του έργου.

Τεχνικοοικονομικές αναφορές έργου.

Αναφορά πορείας υλοποίησης έργου.

 

WP2 -  Σχεδιασμός σεναρίων κινητικότητας και εκπόνηση διακρατικού σχεδίου δράσης.

Δημιουργία προτύπου για την εύκολη επεξεργασία δεδομένων.  

Συλλογή δεδομένων για την αναφορά

Σενάρια κινητικότητας.

Διεθνές σχέδιο δράσης.

WP3 -  Εκπόνηση διακρατικού ΣΒΑΚ για αστικές   και υπεραστικές περιοχές  της Αδριατικής  -  

Σύνθεση ομάδας εργασίας (working group) και προγράμματος εργασίας.

Συλλογιστική διακρατικού ΣΒΑΚ.

WP4 -Δοκιμές πληροφορικής, λύσεις  ηλεκτρονικής κινητικότητας και σύγχρονες δραστηριότητες.

Έλεγχος ‘πύργου δοκιμών’ (συστήματος).

Δημιουργία εφαρμογής για την εύρεση βιώσιμων λύσεων κινητικότητας.

Ψηφιακή πλατφόρμα / APP για την κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων & παράδοσης εμπορευμάτων   

Τελικό  διακρατικό συνέδριο.

Σχεδιασμός διαγράμματος για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων κινητικότητας, σε περιοχές συνωστισμένες σε αστικές, υπεραστικές  και διασυνοριακές περιοχές της Αδριατικής.

 


WP5 Επικοινωνία -

Σχέδιο Επικοινωνίας.

Επικοινωνιακό υλικό & εργαλεία.

Ηλεκτρονικό βιβλίο.

Σχεδιασμός πλάνου για δημόσιες εκδηλώσεις.

Ψηφιακές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και των πολυμέσων.

Σχέδιο για αξιολόγηση και επικοινωνία.

Ενδιάμεσες και Τελικές αναφορές αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας

 

 

Στόχος του έργου

 

                    Το έργο ασχολείται με πολλά διατομεακά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT της περιοχής της Αδριατικής, για την προστασία του περιβάλλοντος, της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  Πιο συγκεκριμένα, το έργο συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου με τη δημιουργία επιλογής  για πολυτροπικές υποδομές μεταφορών και κινητικότητας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα  ιδίως στις χερσαίες, παράκτιες, αστικές και παραμεθόριες περιοχές που χαρακτηρίζονται από κυκλοφοριακή συμφόρηση, που αποτελούν τον εδαφικό στόχο της  Αδριατικής.

 

Οι κύριοι γενικοί στόχοι του έργου  είναι:

  1. Η στήριξη των πολιτικών στον τομέα των μεταφορών με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.
  2.  Βελτίωση του περιβάλλοντος  διαβίωσης σε περιοχές υψηλής πυκνότητας κυκλοφορίας (περιοχές έντασης μετακίνησης και τουρισμού).
  3. Προώθηση προς τη μείωση της χρήσης οχημάτων με ορυκτά καύσιμα και  αύξηση των δημόσιων μεταφορών, ποδηλασία, πεζοπορία, ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.
  4. Μείωση των επιπτώσεων των επαγγελματικών μετακινήσεων (βλ. τουριστικά λεωφορεία).
  5. Μείωση της υψηλής έντασης κινητικότητας  στους παράκτιους και διασυνοριακούς δρόμους που δεν μπορούν να απορροφήσουν την αύξηση της κυκλοφορίας καθώς και στους κύριους εσωτερικούς αστικούς δρόμους που συνδέουν και διασχίζουν ευρύτερες λειτουργικές αστικές περιοχές.

 

                    Συνδυάζοντας την καλύτερη γνώση μέσω σεναρίων  κινητικότητας, τις πολιτικές δεσμεύσεις και τον προγραμματισμό (σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας) με soft  εργαλεία (ψηφιακές πλατφόρμες / APP) και την προώθηση της ηλεκτρικής / υβριδικής κινητικότητας, το έργο στοχεύει να συμβάλει στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων που επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής τόσο των κατοίκων, των μετακινούμενων και των τουριστών.

Αποτελέσματα  και οφέλη για το Δήμο


Η προσαρμοστικότητα των πολιτικών για τη διαχείριση της τουριστικής κινητικότητας θα λάβει χώρα με πολλές εκδηλώσεις ώστε να ενεργοποιηθούν οι τοπικές αρχές και οι πολίτες και για να υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας.   Κύριο πεδίο εφαρμογής είναι η ολοκληρωμένη στρατηγική κοινής κινητικότητας ώστε να υπάρξουν αλλαγές τα επόμενα χρόνια, με τους πολίτες /   τουρίστες  οι οποίοι αλλάζουν τακτικά τις συνήθειες τους, μετεξελισσόμενοι ως πιο πράσινοι. Ο Δήμος Χερσονήσου στοχεύει στο να γίνει πράσινος, μέσω της δημιουργίας Masterplan κινητικότητας, ύπαρξη ενεργειακής στρατηγικής καθώς και τις δραστηριότητες και εκροές προβλεπόμενες  από το SMILE (ανάλυση δεδομένων, απεικόνιση της κινητικότητας / σενάρια, διακρατικό σύστημα ΣΒΑΚ, λύσεις πληροφορικής κλπ.).

To Εταιρικό Σχήμα [Consortium] με αντίστοιχο προϋπολογισμό, αποτελείται από τους εξής εταίρους:

 

1

Regional Development Centre Koper  – Lead Partner (συντονιστής εταίρος

 

Σλοβενία 

228.034,93

2

School Centre Velenje

Σλοβενία 

139.109,96

3

Free Muninipal Consortium of Ragusa (formerly Regional Province of Ragusa)

Ιταλία 

153.099,95

4

IAUV University of Venice

Ιταλία 

127.809.94

5

Zadar Country Development Agency

Κροατία 

100.494,96

6

City of Dubrovnik Development Agency DURA

Κροατία 

124.399,97

7

Δήμος Χερσονήσου

Ελλάδα

113.490,00

8

Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd

Σερβία

73.839,97

9

Municipality of Tirana

Αλβανία

64.990,00

10

Agency for economic development of city of Prijedor  (PREDA – PD)

Βοσνία Ερζεγοβίνη

72.494,98

11

Municipality Gradiska

Βοσνία Ερζεγοβίνη

92.730,00

Συνολικός προϋπολογισμός πρότασης

 

 1.290.415,45

 

 

 

 

Ιστοσελίδα Έργου: https://smile.adrioninterreg.eu/