main img main img main img main img main img main img main img main img

Μέτρα

 

Τα μέτρα που περιλαμβάνει ένα ΣΒΑΚ γενικά χωρίζονται: 

  • - σε Μέτρα Πολιτικής/ Στρατηγικής, 
  • - σε Μέτρα Διαχείρισης της Κινητικότητας και Επικοινωνιακά, 
  • - σε Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις υποδομών στο χώρο και 
  • - σε Κανονιστικά Μέτρα.

 

Μέτρα Πολιτικής ή Μέτρα Στρατηγικής καλούνται τα μέτρα εκείνα που προωθούν μία πολιτική για την ενίσχυση ενός μέσου (π.χ. της Δημόσιας Συγκοινωνίας). Μέτρο Πολιτικής μπορεί να είναι ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση του ποδηλάτου ή της δημόσιας συγκοινωνίας. 

 

Μέτρα Διαχείρισης της Κινητικότητας και Επικοινωνιακά Μέτρα καλούνται τα μέτρα εκείνα που επιχειρούν να επικοινωνήσουν τη διαφορετική λογική που φέρνει ένα ΣΒΑΚ στην πόλη, είτε γενικά είτε σε έναν τομέα (π.χ. καμπάνια ενημέρωσης για τη χρήση ποδηλάτου/ δημόσιας συγκοινωνίας σε μία πόλη).  

 

Μέτρα Παρεμβάσεων Υποδομών στο χώρο καλούνται όλα εκείνα τα μέτρα εκείνα επιχειρούν να εισάγουν μία παρέμβαση στην πόλη μέσω μίας ανάπτυξης ή ενίσχυσης υποδομής. Μέτρο παρέμβασης μπορεί να είναι ένας χώρος στάθμευσης ποδηλάτου, μία νέα υποδομή μέσου σταθερής τροχιάς, ένας ποδηλατόδρομος.

 

Κανονιστικά Μέτρα καλούνται τα μέτρα εκείνα που ρυθμίζουν ζητήματα μετακινήσεων στο επίπεδο της πόλης. Κανονιστικό μέτρο μπορεί να είναι ο περιορισμός μηχανοκίνητων οχημάτων σε μία περιοχή μόνιμου ή εποχιακού χαρακτήρα, ο καθορισμός μίας περιοχής χαμηλών εκπομπών.

 

Τα Μέτρα τα οποία θα ενταχθούν στο ΣΒΑΚ του Δήμου Χερσονήσου είναι αντικείμενο της δεύτερης διαβούλευσης η οποία είναι προγραμματισμένη στις 25 Φεβρουαρίου 2020. Με την ολοκλήρωσή της, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Δήμου και θα ακολουθήσει επόμενη διαβούλευση η οποία θα αφορά τα μέτρα τα οποία θα ενταχθούν στο ΣΒΑΚ του Δήμου Χερσονήσου.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου