main img main img main img main img main img main img main img main img

Ο Θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου


     Με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 προβλέπεται η θεσμοθέτηση του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Με το νέο αυτό θεσμό εισάγεται στην τοπική αυτοδιοίκηση η δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακοδιοίκηση - αυθαιρεσία των οργάνων, των δημοτικών υπηρεσιών και οργανισμών. Πρόκειται για θεσμό ανάλογο με το “δημοτικό συνήγορο του πολίτη”, που - εδώ και δεκαετίες – λειτουργεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες της δυτικής αλλά και της ανατολικής Ευρώπης.

     Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

      Η αποστολή που έχει ανατεθεί από τον νόμο στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης αφορά τη διαμεσολάβηση ανάμεσα στον ενδιαφερόμενο και στους δημοτικούς φορείς, με στόχο την επίλυση των διαφορών.

     Δεν πρόκειται για μια ακόμα δημοτική υπηρεσία αλλά για μια ανεξάρτητη αρχή, στην υπηρεσία των δημοτών και των επιχειρήσεων, με στόχο την εξέταση και  επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

      Ο Δήμος Χερσονήσου πρώτος σε επίπεδο Κρήτης με τη διαδικασία και τη νομιμοποίηση που ορίζει ο νόμος εξέλεξε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρηση την κα Ευαγγελία Χατζάκη, Δικηγόρο με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και την αποσυμφόρηση των αιρετών οργάνων του Δήμου από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. Ο θεσμός πέραν τούτων θα έχει ως αποστολή του την ενίσχυση και τήρηση της νομιμότητας, τη δημόσια λογοδοσία των υπηρεσιών του Δήμου και θα λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, αμεροληψία και αντικειμενικότητα με τρόπο που εγγυάται την εύκολη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου.

     Παράλληλα του παρέχεται η δυνατότητα αυτεπάγγελτης παρέμβασης με τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.


copyright © Δήμος Χερσονήσου