ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποβολή αίτησης για την πιστοποίηση του Δήμου Χερσονήσου ως φορέα υποδοχής – αποστολής εθελοντών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 15/5/2012 ασχολήθηκε με την υποβολή αίτησης για την πιστοποίηση του Δήμου Χερσονήσου ως φορέα υποδοχής – αποστολής εθελοντών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».


Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

Α)  το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» που έχουν θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση ικανοτήτων και αποτελεί επομένως βασικό μέσο για την παροχή στους νέους ευκαιριών μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Β) τις Πολιτικές του Δήμου Χερσονήσου για τη ΝΕΟΛΑΙΑ όπως παρουσιάστηκαν τον Δεκέμβριο 2011, που έχουν ως στόχο την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της δυναμικής και της δράσης των νέων του Δήμου Χερσονήσου καθώς και τη συνεισφορά του Δήμου Χερσονήσου στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη δημιουργική έκφραση, την απασχόληση, τον εθελοντισμό, τη δια βίου μάθηση, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη,

Γ) το γεγονός ότι ο εθελοντισμός έχει ιδιαίτερη σημασία για τους νέους, καθώς αποτελεί για αυτούς, μέσο ατομικής ανάπτυξης, μαθησιακής κινητικότητας, ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης της ιδιότητας του πολίτη. μέσα από τον οποίο εκπληρώνονται σημαντικές αξίες.

Δ) τη σημασία του εθελοντισμού ως μορφή ενεργούς δέσμευσης, ως στάση ζωής με αντίκτυπο που είναι δυνατό να επιφέρει  πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Ε) την ήδη αναπτυγμένη εθελοντική δράση στον Δήμο Χερσονήσου μέσα από δράσεις και ομάδες όπως: «Σαρπιδονίστες», άτυπες ομάδες νέων εθελοντών, ομάδα εθελοντών για το Σύμφωνο των Δημάρχων καθώς και τη συνεργασία μας με φορείς που διαχειρίζονται εθελοντές όπως ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, WWF HELLAS,

Στ) την κατάρτιση του Μητρώου Εθελοντών Δήμου Χερσονήσου στο οποίο είναι δυνατό να εγγραφεί οποιοσδήποτε επιθυμεί να συνεισφέρει εθελοντικά σε οποιονδήποτε τομέα και φορέα,

Ζ) την αναγκαιότητα σύναψης διακρατικών συμφωνιών για την τόνωση της εξωστρέφειας του σύγχρονου Δήμου Χερσονήσου και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνεργασίας που επιτρέπει τη δόμηση του διαλόγου και την ανάδειξη του πλούτου της τοπικότητας και της ετερότητας,

Θ) τη συνάφεια του προγράμματος με το Τοπικό Σχέδιο για τη Δια Βίου Μάθηση,

 

Αποφάσισε:

1)      Την ανάληψη όλων των απαραίτητων δεσμεύσεων και την εκπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, από μέρους του Δήμου Χερσονήσου, προκειμένου αυτός να καταστεί υποδειγματικός φορέας α) συντονιστής, β) υποδοχής και γ) αποστολής εθελοντών, στα πλαίσια της δράσης 1.2 «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» του ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», σύμφωνα με τον «Χάρτη Ε.Ε.Υ.».

2)      Την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διαπίστευση του Δήμου Χερσονήσου, ως φορέα α) συντονιστή, β) υποδοχής και γ) αποστολής εθελοντών, στα πλαίσια της δράσης 1.2 «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» του ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση». 

 

 

Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση ικανοτήτων και αποτελεί επομένως βασικό μέσο για την παροχή στους νέους ευκαιριών μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται από την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και το σχέδιο Δ της Επιτροπής (Plan D) για δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση, ενώ επιδιώκει να ανταποκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις ανάγκες των νέων που διανύουν την περίοδο της ενηλικίωσης.

Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση βασίζεται στην εμπειρία του προηγούμενου Προγράμματος “Νεολαία για την Ευρώπη” (1989-1999), της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και του Προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ (2000-2006) ενώ συνιστά απάντηση στις εξελίξεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και υποστηρίζει την εν λόγω πολιτική διαδικασία.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε : «Η επένδυση στους νέους μας, αποτελεί επένδυση στο μέλλον. Μέσα από τις πολιτικές μας για τη Νεολαία στοχεύουμε κυρίως στο να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους νέους, στη συμμετοχή τους στη δημόσια σφαίρα, στην δημιουργική τους έκφραση, στη διαχείριση της ανεργίας  και στην προώθηση στην απασχόληση.

Στις δραστηριότητες που οργανώνονται σε συνεργασία με τους νέους δημότες, οι έννοιες όπως δημιουργικότητα, πολιτισμός, τέχνη, φύση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, διαπολιτισμικός διάλογος, χαρά, ευρωπαϊκή συνείδηση, έρευνα, Δημοκρατία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενεργός συμμετοχή, ανεκτικότητα, ένταξη, πληροφόρηση, άτυπη εκπαίδευση και εθελοντισμός – αποτελούν λέξεις κλειδιά. Οι δράσεις αυτές του Δήμου διευρύνουν σημαντικά τους ορίζοντες των νέων και τους ανοίγουν νέες οδούς για το μέλλον.

Άλλωστε, η εμπειρία και η αξιολόγηση των νέων δημοτών μας, που συμμετείχαν σε αντίστοιχα προγράμματα  ανταλλαγής και η σύνδεση τους με τις πολιτικές μας για τη Δια Βίου Μάθηση, αποδεικνύει ακριβώς αυτό».