main img main img main img main img main img main img main img main img

Αποπεράτωση κτιρίου 202 στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών --- Ενημέρωση συνοδευτικών αρχείων 14 Δεκ. 2015

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό

διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

202 ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ, με

προϋπολογισμό 661.615,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)

κατηγορία OΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 185.204,93 (δαπάνη

εργασιών), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό

207.497,77 (δαπάνη εργασιών).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου

2015, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους

διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

Οδός Ελευθερίας 50, Πληροφορίες Βαργιακάκη Ελένη τηλ.: 28973-

40044. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται, το αργότερο, εντός της

επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης

χορήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο

διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το

παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι

ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €. Τα συμβατικά τεύχη

μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην

ιστοσελίδα www.hersonisos.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη

του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 π.μ., στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική Βάση

Γουρνών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επι μέρους

ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά

κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6) του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την

προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα

καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα

γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα

του Δήμου

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,

εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις

του έργου, δηλαδή τάξεις Α2 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

και , τάξεις Α2 και άνω στην κατηγορία

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη

Α2 και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και

Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 10.758,00 € και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά

την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των

προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Εσοδα. Προκαταβολή δύναται να

χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο

Χερσονήσου.

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών

Εμμανουήλ Πλευράκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου