main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019- 2020»

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με αντικείμενο την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς περιόδου 2019- 2020», προϋπολογισμού: 53.227,00 €, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου