main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «προμήθεια ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2013 ».

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι,

 

Εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η «προμήθεια ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2013 ».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα 35.000,00 μαζί με το ΦΠΑ 23%, και θα καλυφθεί από ΕΣΟΔΑ.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30η του μήνα Αυγούστου  του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10 (έναρξη) μέχρι 10.30 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.

 

Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι συμβατά με τα συγκεκριμένα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.

 

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

  • Οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των ζητουμένων.

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 1.750,00 € ή τμηματικά 246,00 € για την ομάδα Α, 185,00 € για την ομάδα Β, 216,00 € για την ομάδα Γ, 123,00 € για την ομάδα Δ, 93,00 € για την ομάδα Ε, 68,00 € για την ομάδα ΣΤ, 708,00 € για την ομάδα Ζ και 114,00 € για την ομάδα Η και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Κουρμουλάκης Δημήτριος τηλ. 28973 40059.

copyright © Δήμος Χερσονήσου