main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΕΥΑΧ - Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για την κάλυψη χωματουργικών υπηρεσιών για τις συντηρήσεις, επισκευές και μικροεπεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για το έτος 2013

(22/2013 αποφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ)

copyright © Δήμος Χερσονήσου