main img main img main img main img main img main img main img main img

Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου και εντοπισμού διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στις δημοτικές ενότητες Μαλίων και Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου»

copyright © Δήμος Χερσονήσου