main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΥΑΧ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου έχοντας υπόψη:

  1. 1.        Την υπ’ αριθμ. 97/2012 απόφαση του Δ.Σ
  2. 2.        Την με αριθμ. πρωτ. 7737/06-07-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

ανακοινώνει : 

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο μηνών, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου, που εδρεύει στα Μάλια, και συγκεκριμένα δεκατεσσάρων (14) θέσεων υδρονομέων άρδευσης, μίας (1) θέσης χειριστή μηχανημάτων έργου και δύο (2) θέσεων πτυχιούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών όπως παρακάτω

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΔΕΥΑΧ

Μάλια

Υδρονομείς Άρδευσης Υ.Ε.

2 μήνες

14

101

ΔΕΥΑΧ

Μάλια

Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

2 μήνες

1

102

ΔΕΥΑΧ

Μάλια

Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες

2 μήνες

2

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθεί η γνώση της περιοχής των διχτύων άρδευσης και η προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

101

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χειριστή μηχανήματος

102

Πτυχίο ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έως και την Δευτέρα 16/07/2012, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιολογικός Μαλίων, Λούτρες, 70007 Μάλια, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κ. Ζερβάκη Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 28970 32407). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία με ευθύνη του αποστολέα μέχρι την Δευτέρα 16/07/2012 και ώρα 14:00 και όχι να έχουν απλώς σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία αυτή.

 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα:

  • Ο τόπος κατοικίας
  • Η τυχόν προηγούμενη εμπειρία

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου