main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμος Χερσονήσου  ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ανάδοχο την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας», για ένα (1) έτος, με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 21/2020 Μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

 Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»»

21/2020

4.722,00€  άνευ ΦΠΑ

5.855,28 με ΦΠΑ 24%

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την παραπάνω  υπηρεσία.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3850/2010, όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 14.00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χερσονήσου, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου στις Γούρνες (εντός της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών), Τ.Κ. 70014.

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικώς ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

  1. Φορολογική ενημερότητα
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2,3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

  1. Πτυχίο ιατρικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας ή άλλης ειδικότητας.
  3. Πιστοποιητικό από τον οικείο ιατρικό σύλλογο που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου και που θα βεβαιώνει ότι κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα ιατρού εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3850/2010:  Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο ή να είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό κατάλογο Ιατρών Εργασίας (Σχετική η με αριθμ. 43323/1983/7-8-2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3509/τ.Β/21-8-2018) «Κύρωση του οριστικού ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει")

  • Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό ως άνω Κατάλογο μπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται κατά τόπο και χρόνο η έλλειψη ιατρού εργασίας ή η έλλειψη διαθέσιμου ιατρού εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, η έλλειψη ιατρού ή διαθέσιμου ιατρού βεβαιώνεται από τον ιατρικό σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός του Ειδικού Καταλόγου της περίπτωσης α΄, μετά από αίτησή του. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η έλλειψη ιατρού ή διαθέσιμου ιατρού.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Γ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 46 ΤΟΥ Ν. 4578/18, ΦΕΚ-200 Α/3-12-18 [Τέλος Τροποποίησης]» - ΠΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ ΠΑΡ. 2Α ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 29 ΤΟΥ Ν. 3996/11, ΦΕΚ-170 Α/5-8-11 [Τέλος Τροποποίησης]

 

Για την περίπτωση Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) απαιτείται η συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. για να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψη απαιτείται η προσκόμιση πέραν των προαναφερόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 1-3 και :

α) της σχετικής άδειας βάσει του άρθρου 23 του Ν.3850/2010 και

β) των προαναφερόμενων δικαιολογητικών με αρίθμηση 4, 5 και 6 (Πτυχίο, Άδεια άσκησης επαγγέλματος και πιστ/κό οικείου Ιατρικού Συλλόγου) για το αρμόδιο προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εν λόγω σύμβαση παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Χερσονήσου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης, σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χερσονήσου www.hersonisos.gr

 

Συνημμένα:

  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  • Η υπ  αριθμό  21/2020 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

 

 

                                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                                    ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

copyright © Δήμος Χερσονήσου