main img main img main img main img main img main img main img main img

Περιληπτική Διακήρυξη του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλίων διακηρύττει

ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΜΑΛΙΩΝ” με προϋπολογισμό 1.537.500,00 € με ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται εξ’ ολοκλήρου από την κατηγορία εργασιών Υδραυλικών έργων με

προϋπολογισμό 1.217.325,04 , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, δαπάνη

ασφάλτου απολογιστικά).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι την Πέμπτη 19/05/2011 τα συμβατικά τεύχη

του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.

Μαλίων (θέση Λούτρες, βιολογικός Μαλίων - 700 07 Μάλια). Η διακήρυξη του έργου έχει

συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα

γραφεία της ΔΕΥΑΜ (τηλ. 28970-32407) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας

28970-34005, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος Μανασσάκης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ στις 24/05/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το

σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά

κατηγορία εργασιών (περίπτ. Άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα

διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία

θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε

όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις, μεμονωμένα ή σε

κοινοπραξία, (όπως φαίνεται αναλυτικά και στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης) :

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η , 3η τάξη και

4η τάξη (εντος νομού) για έργα κατηγορίας Υδραυλικών έργων

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει

την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού

Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων

εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη

και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι

κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν

εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική

άποψη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους

24.346,50€ και ισχύ τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο

χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.

Tο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο

πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, από Εθνικούς Πόρους και Πόρους της

ΔΕΥΑ Μαλίων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τ ο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλίων.

 

ΜΑΛΙΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
Εμμ. Διαμαντάκης
Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΜ

copyright © Δήμος Χερσονήσου