main img main img main img main img main img main img main img main img

Αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών

 

 

Τίτλος υπηρεσιών: "Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Χερσονήσου"

 

Εκτίθεται σε μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με τίτλο "Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Χερσονήσου"

 

Χρονικό διάστημα από 01/01/2009 έως 31/12/2011.

 

Ετήσιος Προϋπολογισμός της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι 1.450.000,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. και θα βαρύνει του προϋπολογισμούς του Δήμου Χερσονήσου για τα οικονομικά έτη 2009 , 2010 και 2011.

 

Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί: πίστωση 1.450.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009 και ανάλογη πίστωση στα επόμενα οικονομικά έτη 2010 και 2011.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου