main img main img main img main img main img main img main img main img

Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος ΔΕ Επισκοπής

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής όπως αναλύεται στην οικεία διακήρυξη με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος ΔΕ Επισκοπής», προϋπολογιζόμενης αξίας 99.460,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

copyright © Δήμος Χερσονήσου