main img main img main img main img main img main img main img main img

Προκήρυξη Δημοτικών Βοσκοτόπων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Χερσόνησος  19/03/2013

        Αρ. Πρωτ. 6684

Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίας 50, Λ. Χερσ/σου

Ταχ. Κώδικας: 700 14

Πληροφορίες:

Χρονάκης Γεώργιος

Κοροβέζου Μαρία

 

Τηλέφωνα:

2897 340021

2897 340018

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κτηνοτρόφων για εισαγωγή ζώων στις δημοτικές βοσκές για το έτος 2013»

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενή Τομέα Γ. Μεραμβελλιωτάκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»

 

ΚΑΛΕΙ

 

            Όλους τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους που επιθυμούν να εισάγουν τα ζώα τους στις δημοτικές βοσκές κατά την κτηνοτροφική περίοδο του έτους 2013, να υποβάλλουν στον Δήμο, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να φαίνεται ο ακριβής, κατά είδος, αριθμός των ζώων που θα εισάγουν.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης τα ποίμνια που θα εισάγονται στις δημοτικές βοσκές του Δήμου θεωρούνται ότι βόσκουν αυθαίρετα με τις γνωστές συνέπειες του νόμου που είναι η επιβολή προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση.

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής δηλώσεων

 

Μέχρι την Παρασκευή 6 Απριλίου 2013 χωρίς δυνατότητα παράτασης, στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην έδρα του Δήμου (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

 

Έντυπα δήλωσης συνοδεύουν την παρούσα, ενώ θα διατίθενται στους κτηνοτρόφους από τα γραφεία του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων.

 

Πληροφορίες θα δίνονται από τους γεωπόνους του Δήμου στα τηλέφωνα:

 2897 340021 (κ. Χρονάκης) &

2897 340018 (κ. Κοροβέζου)

 

Ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενή Τομέα

 

 

 

Γ.  Μεραμβελλιωτάκης

Αρχεία

copyright © Δήμος Χερσονήσου