main img main img main img main img main img main img main img main img

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 Γούρνες  02/02/2015

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                            

 

Ταχ. Δ/νση        :  Γούρνες                                                Προς  

Ταχ. Κώδικας     :  700 14                                         Ενδιαφερόμενους        

Πληροφορίες      :  Τμήμα Προμηθειών                

Τηλέφωνο           :  2813404635                                

ΦΑΞ                   :  2813404608

Email                  :  k.kalathakis@hersonisos.gr                                      

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια καυσίμων για το Δήμο έως και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το έτος 2015,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμό ΔΠΕ 2 / 2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ για την οποία έχει ψηφιστεί πίστωση σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 2 /2015 απόφαση της ΟΕ .

 

Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω μελέτη η οποία συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση οι οποίες θα παραδίνονται τμηματικά στο Δήμο ανάλογα με τις ανάγκες τους  και στον τόπο που θα υποδεικνύεται κάθε φορά.

 

Καλείτε ο κάθε ενδιαφερόμενος να προσκομίσει στο πρωτόκολλο του Δήμου οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο έως και την Τετάρτη 04/02/2015 (ώρα 10:00πμ) ο οποίος θα περιέχει:

  1. Την οικονομική προσφορά
  2. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου
  3. Τεχνικές προδιαγραφές

 

Στον φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΕΚΠΟΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

Συνημμένα:

  1. Η υπ΄αριθμό ΔΠΕ2 /2015 μελέτη της Υπηρεσίας

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου