main img main img main img main img main img main img main img main img

Μελέτη Διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού

 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Προ εκτιμώμενες αμοιβές χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. ανά κατηγορία μελέτης:

 

α/α

Κατηγορία Μελετητικού Πτυχίου

Τάξη

Αμοιβή

1

Μελέτες Τοπογραφίας (κατ. 16)

Α & άνω

3.068,37 €

2

Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατ. 13) λαμβάνοντας υπόψη την αμοιβή όλων των σταδίων (246.729,68 €)

Γ & άνω

189.484,01 €

3

Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες (κατ. 20)

Α & άνω

13.879,59 €

4

Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες (κατ. 21)

Γ & άνω

144.304,24 €

5

Στατικές Μελέτες (κατ. 8) λαμβάνοντας υπόψη την αμοιβή όλων των σταδίων (204.153,06 €)

Δ & άνω

118.353,37 €

6

Περιβαλλοντικές μελέτες (κατ. 27)

Β & άνω

67.133,69 €

 

 

Μπορείτε κατεβάσετε τα κατωτέρω τεύχη από τα "Συνοδευτικά Έγγραφα (RAR)" της ανάρτησης:

Προκήρυξη   

Διακήρυξη    

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας     

Φάκελος Μελέτης    

Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΕΕΕΣ

 

Διαθέσιμα Στοιχεία – Προηγούμενες ή Υποστηρικτικές Μελέτες που επισυνάπτονται : εδώ

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου