main img main img main img main img main img main img main img main img

Υποστηρικτικές υπηρεσίες σύνταξης και παρακολούθησης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) στο Πλαίσιο της προσχώρησης του Δήμου Χερσονήσου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια

copyright © Δήμος Χερσονήσου