main img main img main img main img main img main img main img main img

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΙΣΚΟΠΗΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΙΣΚΟΠΗΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου