main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει1 της χαμηλότερης τιμής ανά ομάδα υλικών με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ», ποσού 155.635,69 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

copyright © Δήμος Χερσονήσου